Valná hromada za rok 2020

Valná hromada za rok 2020

Rozhodnutí představenstva

Rozhodnutí představenstva

 

 

o valné hromadě společnosti GRANULEX Libochovice a.s. se sídlem Libochovice čp. 521, PSČ 411 17 , IČ: 00121118 , zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí n.L. ,oddíl B , vložka 378 .

 

Představenstvo společnosti na svém jednání schválilo rozhodnutí svolat v roce 2021 valnou hromadu společnosti formou per rollam s ohledem na přetrvávající opatření v důsledku epidemie koronaviru, která přetrvává i počátkem května 2021. Tento postup rozhodování mimo členskou schůzi umožňuje § 9 zák.č.191/2020 Sb. o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru.

 

Formou per rollam se bude rozhodovat o schválení účetní uzávěrky včetně zprávy představenstva za rok 2020, změně stanov spočívající v doplnění ustanovení o rozhodování par rollam podle § 418 a násl. ZOK a o volbě auditora k ověření účetní závěrky za rok 2021.

 

 

Představenstvo stanovilo tyto podmínky rozhodování per rollam:

  • rozhodný den pro rozhodování( aktuální seznam akcionářů) je 7. den předcházející zaslání návrhu rozhodnutí akcionářům

  • akcionářům budou též podmínky rozhodování oznámeny v dostatečném předstihu před rozhodováním, a to zveřejněním podmínek na webových stránkách společnosti a v dopise zaslaném či doručeném akcionářům na adresu uvedenou v seznamu akcionářů, Dopis bude zaslán či předán akcionářům ve lhůtě 15 dní před uplynutím lhůty pro hlasování.

  • návrh rozhodnutí spolu s hlasovacím listem bude akcionářům předán či zaslán nejpozději dne 14.6. 2021.

  • akcionáři zašlou či předají společnosti svůj souhlas či nesouhlas s návrhem rozhodnutí nejpozději dne 30.6. 2021. Pokud akcionář nedoručí v této lhůtě souhlas zpět společnosti, platí, že s návrhem nesouhlasí.

  • Pro platnost předložených návrhů rozhodnutí je třeba 50% hlasů všech hlasů ve společnosti.

  • Výsledky rozhodování per rollam oznámí společnost nebo osoba oprávněná svolat valnou hromadu bez zbytečného odkladu po jeho přijetí či uplynutím lhůty stanovené pro doručení členům způsobem stanoveným pro svolání valné hromady.

- jelikož platnost zákona 191/2020 Sb. končí dnem 30.6.2021, je navrhováno doplnění stanov o možnost rozhodování per rollam podle § 418 a násl. ZOK.

 

V sídle společnosti a na internetových stránkách společnosti je k nahlédnutí řádná účetní závěrka za rok 2020.

 

V Libochovicích dne 20.5. 2021

 

 

Předseda představenstva Martin Kučera

 

Příloha: Návrh rozhodnutí

 

 

Návrh rozhodnutí per rollam

 

 

1.Návrh usnesení:

 

Valná hromada schvaluje účetní uzávěrku GRANULEX Libochovice, a.s. za rok 2020 a návrh na rozdělení zisku. (popř. na úhradu ztráty).

 

Vybrané údaje z účetní závěrky za rok 2020 ( v tis. Kč):

Aktiva celkem: 5 886 Pasiva celkem: 5 886

Hmotná aktiva: 1 865 Vlastní kapitál: 4 435

Oběžná aktiva: -21 Cizí zdroje: 1 451

Hospodářský výsledek za r.2020: ztráta - 252 tis. Kč

 

Návrh na rozdělení hospodářského výsledku za r.2020:

Představenstvo navrhuje uhradit ztrátu z nerozděleného zisku minulých let.

 

 

2. Změna stanov

 

1. Návrh usnesení: Představenstvo navrhuje doplnit platné stanovy společnosti v čl. 9. doplnit bod 13

V tomto znění:

Připouští se rozhodování valné hromady per rollam. V případě, že představenstvo společnosti rozhodne o tomto způsobu rozhodování valné hromady, zašle všem akcionářům na adresu uvedenou v seznamu akcionářů návrh rozhodnutí. V případě, že zákon vyžaduje, aby rozhodnutí valné hromady bylo osvědčeno veřejnou listinou, návrh rozhodnutí musí mít formu veřejné listiny a představenstvo zašle akcionářům kopii této veřejné listiny. Rozhodným dnem pro rozhodování per rollam je sedmý den předcházející dni zaslání návrhu rozhodnutí všem akcionářům.

Akcionář zašle osobě oprávněné ke svolání valné hromady své vyjádření k návrhu rozhodnutí ve lhůtě, která je v návrhu stanovena. Pokud v této lhůtě nedoručí souhlas s návrhem rozhodnutí, platí, že s návrhem nesouhlasí. Ve vyjádření akcionáře musí být uveden obsah návrhu rozhodnutí a podpis musí být úředně ověřen.

Výsledek rozhodování per rollam oznámí společnost nebo osoba oprávněná svolat valnou hromadu bez zbytečného odkladu po jeho přijetí či uplynutí lhůty stanovené pro doručení vyjádření akcionářům způsobem stanoveným pro svolání valné hromady.

 

 

Odůvodnění: Platnost zák.č. 191/2020 Sb. , podle kterého bylo možno rozhodovat pe rollam končí dnem 30.6.2021 a z tohoto důvodu představenstvo navrhuje tento způsob rozhodování doplnit do stanov společnosti.

 

3. Volba auditora

 

  1. Návrh usnesení: Představenstvo navrhuje zvolit auditora Ing. Horu k ověření řádné účetní závěrky

za rok 2021.

 

Odůvodnění: Povinnost zvolit auditora k ověření řádné účetní závěrky je dána právními předpisy pro činnost auditorů.

 

 

Vyjádření akcionáře: (nehodící se škrtněte)

 

K bodu 1. S návrhem souhlasím - nesouhlasím

 

K bodu 2. S návrhem souhlasím - nesouhlasím

 

K bodu 3. S návrhem souhlasím - nesouhlasím

 

 

 

jméno a příjmení akcionáře:

 

ověřený podpis akcionáře:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hledat

Menu


Pozvánka na valnou hromadu